دوره و شماره: دوره 41، شماره 745، بهمن و اسفند 1402 (هفته 1، بهمن) 
مقایسه دوز جنین در پرتودرمانی تمام مغز توسط کبالت60 و شتاب دهنده خطی

صفحه 1060-1065

10.48305/jims.v41.i745.1060

محمدتقی بحرینی طوسی؛ مهدی مومن نژاد؛ علی تقی زاده کرمانی؛ لیلا پورعلی؛ شاهرخ ناصری؛ حمید غلامحسینیان


شماره‌های پیشین نشریه

هفته 4، اسفند
هفته 3، اسفند
هفته 2، اسفند
هفته 1، اسفند
هفته 4، بهمن
هفته 3، بهمن
هفته 2، بهمن
هفته 1، بهمن
هفته 4، دی
هفته 3، دی
هفته 2، دی
هفته 1، دی
هفته 4، آذر
هفته 3، آذر
هفته 2، آذر
هفته 1، آذر
هفته 4 آبان
هفته 3، آبان
هفته 2، آبان
هفته 1، آبان
هفته 4 مهر
هفته 3، مهر
هفته 2، مهر
هفته 1، مهر
هفته 4، شهریور
هفته 3، شهریور
هفته 2، شهریور
هفته 1، شهریور
هفته 4 مرداد
هفته 3 مرداد
هفته 2 مرداد
هفته 1 مرداد
هفته 4 تیر
هفته 3 تیر
هفته 2 تیر
هفته 1 تیر
هفته 4 خرداد
هفته 3 خرداد
هفته 2 خرداد
هفته 1 خرداد
هفته 4 اردیبهشت
هفته 3 اردیبهشت
هفته 2 اردیبهشت
هفته 1 اردیبهشت
هفته 4 فروردین
هفته 3 فروردین
هفته 2 فروردین
هفته 1 فروردین