راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

تعهدنامه

صفحه عنوان

راهنمای داوران

راهنمای دبیر تخصصی

چک لیست AGREE-Reporting-Guideline-Checklist

چک لیست CARE-checklist-English-2013

چک لیست Checklists_For_Authors

چک لیست CONSORT-2010-Checklist-MS-Word

چک لیست PRISMA-2009-Checklist-MS-Word

چک لیست PRISMA-2009-Flow-Diagram-MS-Word

چک لیست STARD-2015-Checklist

چک لیست STROBE_checklist_cross-sectional

چک لیست STROBE_checklist_v4_combined_PlosMedicine

 

 

راهنمای نویسندگان

 

 

مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان، در پایگاههای:

Scopus ,EMBASE ,Chemical Abstracts ,Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar ,Islamic World Science Citation Center (ISC) ,WHO/EMRO/Index Medicus ,Scientific Information Database (SID)  ,Academic Search Complete EBSCO Publishing databases , Index Copernicus , Index Academicus , Iran Medex  

 نمایه می شود. این مجله هر هفته بصورت الکترونیکی ، تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌گردد.

این مجله اقدام به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه پژوهش‌های علوم پزشکی پایه و بالینی می‌نماید. مقالاتی در این مجله پذیرفته می‌شوند که علمی- پژوهشی بوده و پیش از این در جای دیگری منتشر نشده و یا حتی به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نگردیده باشند. این مجله مقالات صرفا به زبان فارسی شامل انواع مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش موردی، مقالات کوتاه و نامه به سردبیر را منتشر می‌نماید و بر روی وب سایت مجله به آدرس http://jims.mui.ac.ir قرار می‌دهد. مقالات ارسالی باید در فرمت پیشنهادی مجله ارسال گردند و به دست نوشته‌هایی که در خارج از فرمت ذکر شده در راهنمای نویسندگان ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقالات قابل انتشار در مجله علمی- پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان شامل موارد زیر می‌باشند:

 

 الفـ- مقالات پژوهشی اصیل: مقالات علمی- پژوهشی با حداکثر حجم 2500 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 4، سقف منابع و مآخذ 30 عدد می‌باشد.

ب ـ مقالات کوتاه پژوهشی: مقالات علمی کوتاه پژوهشی با حداکثر 1000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 2، سقف منابع و مآخذ 15 عدد می‌باشد.

ج- مقالات مروری ـ مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد. اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است. این نوع مقالات با حداکثر 7000 کلمه می‌باشند. در فهرست منابع حداقل 6 مرجع مورد استفاده می‌بایستی متعلق به نویسنده باشد (با حداقل چهار مقاله از شش مقاله به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسؤول).مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز از این شرط مستثنی هستند .

د- نامه به سر دبیر- نامه به سردبیر می‌تواند نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد که با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. همچنین نامه به سردبیر می تواند به صورت ارائه مشاهدات علمی حاصل از آخرین تحقیقات موجود در رابطه با یک موضوع مهم برای اطلاع رسانی به خوانندگان مجله تنظیم شده باشد . نامه به سردبیر با حداکثر 500 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 2، سقف منابع و مآخذ 5 عدد می‌باشد. درصورتیکه نامه به سردبیر در رابطه با نقد یک مقاله چاپ شده قبلی باشد ، نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.

ه- تحقیقات کیفی- تحقیقات کیفی با حداکثر 3000 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 4، سقف منابع و مآخذ 30 عدد می‌باشد.

ز- گزارش مورد- گزارش‌های موردی شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاس‌گزاری و منابع باشد. گزارش مورد با حداکثر 1000کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 5، سقف منابع و مآخذ 15 عدد می‌باشد.

 

نحوه ارسال دست نوشته‌ها در سامانه الکترونیک مجله

لازم است ابتدا نویسندگان محترم پس از آماده سازی دست نوشته خود مطابق راهنمای نویسندگان این مجله و آماده نمودن فایلهای مربوطه ، در سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی اصفهان به آدرس http://jims.mui.ac.ir وارد شده و از طریق لینک ثبت نام، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام ( registration)، اقدام نمایند . پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌توانند وارد صفحه شخصی خود شده و مراحل ارسال دست نوشته را تکمیل نمایند.

آن دسته از نویسندگان که برای باردوم تصمیم به سابمیت دست نوشته جدید دارند، نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و با نام کاربری و رمز عبور قبلی می توانند اقدام به سابمیت دست نوشته جدید نمایند . نویسندگان برای ارسال دست نوشته اصلاح شده خود باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره به عنوان کاربر جدید و با ایمیل جدید در سامانه ثبت نام نکنند.

 

از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود، در زمان ارسال دست نوشته خود،  به نکات زیر توجه فرمایند:

 1. زبان رسمی مجله، فارسی است. لذا مقالات فقط به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) قابل پذیرش هستند.
 2. دست نوشته باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه علوم پزشکی پایه و بالینی بوده که پیش از این به انگلیسی یا فارسی در سایر مجلات منتشر نشده باشد و یا به طور همزمان به مجلات دیگر نیز ارسال نگردیده باشد. ضمنا نویسندگان محترم بعد از چاپ دست نوشته خود در مجله دانشکده پزشکی اصفهان، حق انتشار این دست نوشته را به زبانهای دیگر در سایر مجلات ندارند. دست نوشته‌های ترجمه شده در این مجله مورد پذیرش قرار نمی گیرند.
 3. دست نوشته های منتج از تحقیقات کارآزمایی بالینی، لازم است، پیش از ارسال برای انتشار، در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی مانند: مرکز ثبت کارآزمایی‌ بالینی ایران IRCT به آدرس : http://www.irct.ir ثبت شده وبعد از تاییدآن، کد 16رقمی تایید انجام کارآزمایی بالینی، در صفحه عنوان دست نوشته درج گردد.
 4. با توجه به اینکه فرآیند داوری بصورت Peer review و به صورت blind انجام می شود، لذا لازم است ، متن اصلی دست نوشته فاقد اسامی و یا مشخصات نویسندگان و یا سایر همکاران در آن تحقیق باشد. لازم است، اسامی و سایر مشخصات نویسندگان دست نوشته (که طبق اصول اخلاق نشر، حق نویسندگی دارند) و قسمت تقدیر و تشکر، در فایل صفحه عنوان ، درج گردند. بدیهی است، دست نوشته هایی که در متن اصلی آنها، اسامی و مشخصات نویسندگان موجود باشد ، به منظور اصلاح به نویسندگان عودت داده می شود .
 5. ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی باید انجام ‌شود. لازم است، فقط نویسنده مسئول(نویسنده پاسخگو) اقدام به سابمیت دست نوشته نماید. دست نوشته ی که توسط سایر نویسندگان یا اشخاص دیگر سابمیت شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.  
 6. علاوه بر درج اسامی تمامی نویسندگان در صفحه عنوان، لازم است اسامی نویسندگان دست نوشته به همراه کد ORCID هر یک از آنان، در محل مربوطه در سامانه وارد گردد.
 7. پس از بارگذاری دست نوشته در سامانه مجله ، تغییر اسامی نویسندگان تا قبل از صدور گواهی پذیرش، منوط به درخواست کتبی نویسنده مسئول به همراه رضایت همه نویسندگان و ارائه دلیل منطقی برای این منظور می‌باشد. ولی پس از صدور گواهی پذیرش، امکان تغییر اسامی نویسندگان و یا جابجایی ترتیب نام نویسندگان، به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد .

 

 1. فایل‌هایی که نویسندگان لازم است در مرحله اول در وب سایت الکترونیک این مجله به ترتیب آپلود نمایند، عبارتند از:

(1) فایل متن اصلی دست نوشته، (2) فایل صفحه عنوان، (3) فایل تعهد نامه امضا شده، (4) نامه پوششی (Cover letter) . فایل های ارسالی می بایست صرفا با فرمت word  تهیه شود. ارسال فایلها با فرمت PDF قابل قبول نمی باشد .

 

نحوه تنظیم فایل های اصلی:

الف) صفحه عنوان: این صفحه باید شامل عنوان کامل دست نوشته، عنوان مکرری(عنوان کوتاه) ، اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش، مؤسسه محل فعالیت ایشان و پست الکترونیکی همه نویسندگان.  ذکر آدرس، تلفن، فاکس نویسنده مسئول (نویسنده پاسخگوی دست نوشته) ضروری می باشد.

-ذکر اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان به انگلیسی نیز در صفحه عنوان الزامی است.

تبصره- عنوان مقاله معرف محتوای مقاله باشد و از 20 واژه تجاوز نکند.

تقدیر و تشکر: در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجرای تحقیق فعالیت داشته‌اند. همچنین ذکر نام سازمان‌(های) حمایت‌کننده یا تأمین‌کننده مالی ویا حمایت های غیر مالی پژوهش در این بخش ضروری است.

- در صورتی‌که دست نوشته حاصل از پایان‌نامه دانشجویی باشد حتما بایستی در فایل صفحه عنوان شماره پایان‌نامه مصوب دانشگاه و نیز نام دانشگاه ذکر گردد.

تبصره: ذکر کد اخلاق در پژوهش در همه مطالعات انسانی و حیوانی الزامی می باشد .

تبصره : ذکر شماره شناسه مجوز کارآزمایی بالینی 16 رقمی برگرفته از سامانه IRCT الزامی است .

 

ب)  تعهد نامه:

 لازم است فرم تعهد نامه از قسمت راهنمای نویسندگان این مجله دانلود شده و توسط کلیه نویسندگان محترم دست نوشته به دقت مطالعه گردد. نویسنده مسئول (نویسنده پاسخگو) دست نوشته ، به نمایندگی از طرف کلیه نویسندگان دست نوشته، آنرا پرینت نموده و بعد از تیک زدن گزینه ها، در پایان با خودکار امضا نمایند. سپس از فایل امضا شده ، اسکن تهیه نمایند و همراه با فایل اصلی دست نوشته و فایل صفحه عنوان (و فایل نامه پوششی)، در وب سایت این مجله بارگذاری نمایند.

 

ج) فایل اصلی دستنوشته می بایست دارای قسمتهای زیر به ترتیب باشد: چکیده، مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، بحث، تقدیر و تشکر و منابع . فایل اصلی دست نوشته حتما می بایست بدون نام نویسندگان باشد. در صورت نیاز نویسندگان میتوانند فایلهای اضافی حاوی جداول اضافی، تصاویراضافی، پرسشنامه و چک لیستهای مورد استفاده در این تحقیق  را بعنوان فایلهای ضمیمه با انتخاب گزینه" غیره" بارگذاری نمایند .

تذکر:  برای بارگذاری فایلهای اضافه لازم است نویسندگان یک بار از سامانه خارج شوند و پس از ورود مجدد، امکان بارگذاری فایلهای اضافی بر قرار می گردد .  

 

د)  نامه پوششی (Cover letter)  :

در نامه به سربیر، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :

 • برجستگی کار این پژوهش را نشان می دهد به عبارت دیگر این تحقیق نسبت به شواهد موجود چه دستاورد جدیدی داشته است .
 • اگر نتایج این تحقیق و یا بخشی از دست نوشته در کنفرانسها، ارائه شده است، مشخصات کامل آن کنفرانس و شیوه ارائه داده های تحقیق حاضر را بیان نمایند.
 • اگر دست نوشته حاضر قبلا در این مجله ساب میت شده است و به هر دلیلی بایگانی شده است، ضمن اشاره به بایگانی شدن دست نوشته، شماره قبلی دست نوشته را بیان نمایند.

 

 

مشخصات چکیده :

-دست نوشته ها باید دارای دو چکیده به زبان فارسی و انگلیسی باشند

 تعداد کلمات چکیده بایستی حداکثر 250 کلمه باشد

چکیده بایستی شامل بخش‌های مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، بحث و واژگان کلیدی باشد.

چکیده انگلیسی بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد و به ترتیب شامل بخش‌های:

Keywords, Conclusion ,Findings ,Methods ,Background  می باشد.

واژگان کلیدی در پایان چکیده دست نوشته قرار می گیرد و شامل: سه الی پنج کلمه کلیدی که  بایستی تنها با استفاده از راهنمای MeSH از آدرس (http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) استخراج گردند. {بهتر است کلمات کلیدی، از کلماتی انتخاب گردند که در جستجوهای بعدی خوانندگان این مقاله، براحتی توسط موتورهای جستجوگر اینترنتی، کشف و به روئیت آنان برسد و به عبارت دیگر، شانس دیده شدن این مقاله را در آینده بالا ببرد. بهتر است از کلمات کلیدی استفاده کنید که در عنوان دست نوشته نیامده اند زیرا خود عنوان دست نوشته نیز در موتورجستجوگرها نیز مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین با انتخاب کلمات کلیدی که معرف مولفه های اصلی این تحقیق حاضر می باشند(اضافه بر کلمات ذکر شده در عنوان دست نوشته)، شانس دیده شدن مقالات در آینده بالا می رود.}

 

مشخصات متن اصلی دست نوشته :

- قسمت مقدمه:

در این بخش ، پیشینه تحقیق حاضر، سوالات موجود در مقابل محققین در رابطه با موضوع مورد تحقیق، آورده می‌شود. توجه گردد، نیازی به ارائه گسترده مطالب موجود در متون علمی منتشر شده نیست. لازم است در پاراگراف پایانی  قسمت مقدمه دست نوشته، ضرورت اجرای این تحقیق به طور شفاف بیان شود . در واقع چرایی انجام این تحقیق حاضر، می بایست به درستی تبیین گردد . لازم است از کلی گویی خودداری شود و نوآوریهای انجام شده د ر این تحقیق به طور برجسته بیان شود .

- روش‌ها:

در این قسمت لازم است، نوع مطالعه ، زمان انجام مطالعه ، مکان انجام مطالعه ، جامعه آماری ، معیارهای ورود و خروج به مطالعه و ابزارهای اندازه گیری به طور شفاف بیان شوند . این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات، مداخلات و روش‌های مورد استفاده در مطالعه است. اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکر گردد. اما اگر روشی نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تکرار باشد. در صورت استفاده از دستگاه و تجهیزات خاص باید نام، نام کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز ذکر گردد. اگر از دارو در مطالعه استفاده شده است باید نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن آورده شود. در مورد افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) آورده شود. در مورد نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری باید سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد.

در صورتی که مطالعه دارای پرسش‌نامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن در فایل ضمیمه (آپلود نمودن در آیکون غیره) لازم است؛ شیوه تأمین روایی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای رواسازی آن توضیح داده شود. چگونگی تعیین روش‌های مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسش‌نامه و گزارش نتایج آزمون‌های آماری به کار گرفته شده جهت تأمین پایایی توضیح داده شود. در مورد پرسش‌نامه‌های استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است.

تبصره 1: لازم است نویسندگان محترم هنگام بارگذاری دست نوشته، چک لیستهای ارزیابی دست نوشته ها ( متناسب با نوع دستنوشته، بعنوان مثال چک لیست و دیاگرام کنسورت برای مطالعات کارآزمایی بالینی ) را تکمیل نموده و بعنوان فایل ضمیمه (آپلود نمودن درآیکون غیره) بارگذاری نمایند .  چک لیستها در وب سایت مجله در قسمت راهنمای نویسندگان، قابل بازیابی هستند .

 

- ملاحظات اخلاقی: این ملاحظات باید در بخش روش‌ها اشاره گردند. اخذ رضایت‌نامه از کلیه‌ی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه ضروری است و در مورد کودکان و افراد تحت تکفل باید از ولی قانونی آنها اخذ شود. ذکر منبع تأیید کننده‌ی ملاحظات اخلاقی مطالعه لازم است. هنگام استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ذکر رعایت و مقررات استاندارد مربوط لازم است.

 

- یافته‌ها:

این بخش به صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. در این بخش فقط یافته‌ها ارائه می‌شود و باید از ذکر دلایل و استدلال‌های مرتبط با آن خودداری گردد. محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه کافی است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار، به آنها در میان متن اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها هر کدام باید در یک صفحه جداگانه و پس از منابع، در پایان دست‌نوشته به ترتیب آورده شوند.  جداول و نمودارها در خود فایل اصلی دست نوشته، علاوه بر ارجاع در متن، محل قراری‌گیری آن‌ها نیز جانمایی شده باشند.

 

- بحث:

بحث دست نوشته شامل پراگرافهای مختلف می باشد. در اولین پاراگراف این بخش، ابتدا با اشاره مختصر به دلیل اصلی انجام تحقیق، یافته‌ اصلی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری می‌باشد.

در پاراگرافهای بعدی، سایر یافته های اصلی و یا فرعی منتج از تحقیق حاضر، به ترتیب بیان می شوند و در مقایسه با نتایج گزارش شده از سایر تحقیقات دیگران، مورد نقد قرار می گیرد. لازم است، تفاوت های مشاهده شده در یافته های تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات دیگران، و دلایل منطقی و یا احتمالی ایجاد کننده این اختلافات، به بحث گذاشته شوند.

بهتر است در یک پاراگراف جدا، محدودیت های تحقیق حاضر بیان شود.

در قسمت پایانی قسمت بحث دست نوشته، لازم است تحت عنوان نتیجه گیری (Conclusion) ، بطور مختصر، یافته / یافته های اصلی منتج از تحقیق حاضر، بیان شوند.

 

- تداخل منافع (Interest Conflict of): در انتهای فایل اصلی دستنوشته (قبل از رفرنسها)، نویسنده یا نویسندگان محترم می بایست، هر گونه منافع مادی مانند: دریافت هزینه، حق‌الزحمه، مواد و تجهیزات، از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و یا منافع غیر مادی (منافع اداری و یا شغلی ) در سازمان های دولتی و یا شرکت و موسسات خصوصی را می بایست بطور شفاف بیان نمایند. همچنین لازم است مواردی که انتشار یافته‌های مطالعه می‌تواند به آنها سود یا زیان برساند را اعلام نمایند.

 

 

* الگوی تدوین دست نوشته ها:  

 

- دست‌نوشته باید تحت نرم‌افزار MS Word در سایز A4 و فاقد هرگونه صفحه‌آرایی، فاصله خطوط 1 برابر (Single) با حاشیه‌های 5/2 سانتی‌متری، به صورت یک ستونی، قلم B Zar و سایز 11، قلم عنوان  B Zar سایز 11 Bold تهیه شوند. برای تایپ متن خلاصه انگلیسی و رفرنس‌ها از قلم Time New Roman سایز 10 و جهت قلم عنوان لاتین نیز از قلم Time New Roman سایز10 Bold استفاده شود.

- معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده ازMicrosoft Word Equation  تهیه شوند. واحدها بر حسب واحد بین‌المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره‌گذاری شوند.

به دست نوشته‌هایی که خارج از فرمت ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

- جدول‌ها:

جداول بدون حاشیه خارجی ارسال گردد. تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله، همراه با ذکر عنوان آن در بالای جدول مورد قبول خواهد بود. ارسال جداول فقط تحت نرم‌افزار MSWord مورد قبول است. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پی‌نوشته و در پایین جدول باشد. جدول‌ها باید در صفحات جداگانه و در پایان دست نوشته (پس از منابع) قرار داده شوند.جدول ها باید دارای زمینه سفید و بدون سایه و ترام باشد. جداول باید توسط نرم‌افزار MS Word و فاقد هرگونه صفحه آرایی، فاصله خطوط 1 برابر (Singleقلم B Zar و سایز 10و قلم متغیرهای هر ستون B Zarو سایز 10 Bold تهیه شوند. برای تایپ کلمات لاتین در جدول از قلم Time New Romanسایز 9 استفاده شود.

 

- تصویر و نمودار:

تصویر یا نمودار، با ذکر عنوان آن در زیر آن و با فرمت JPG قابل قبول است. لازم است هر تصویر با کیفیت 200 نقطه در اینچ و محدودیت حجم حداکثر 500 کیلو بایت در نظر گرفته شود.

تبصره1- اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل نوشته شود و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج شود.

 

- اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذکر عبارت های مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد.

- در مورد هر کدام از عبارت‌های اختصاری که برای اولین بار در متن آورده شود، لازم است کلمات کامل آن عبارت اختصاری بیان شود (مگر این که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد).

- منابع:

 نویسنده باید از صحت اشاره منابع ذکر شده به مطالب مورد استناد مطمئن باشد. ساختار منابع در این مجله بر اساس معاهده ونکوور (Vancouver) می‌باشد.رفرنس نویسی ترجیحا با استفاده از نرم افزار Endnote  انجام شود . تمامی منابع باید به زبان انگلیسی باشد، ترجمه متن منابع فارسی به عهده نویسنده است و در پایان آن عبارت[In Persian] خواهد آمد. موارد ذیل برای نمونه ذکر می‌گردد:

 

- اگر منبع مورد نظر، یک مقاله چاپ شده است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان مقاله (.) مخفف نام مجله (بر اساس Medline) (فاصله) سال انتشار (;) شماره‌ی انتشار (شماره‌ی مجله) (:) شماره‌ی صفحات. مثال:

نمونه انگلیسی:

Inser N. Treatment of calcific aortic stenosis. Am J Cordial 1987; 59(6): 314-7

نمونه فارسی:

Zini F, Basiri Jahromi Sh. Study of fungal infections in patients with leukemia. Iran J Public Health 1994; 23(1-4): 89-103. [In Persian].

(نام نویسندگان با علامت کاما از هم جدا شود. ذکر اسامی نویسندگان تا نفر ششم الزامی است. اگر تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد، پس از نام نفر ششم، از عبارت ".et al" استفاده شود.)

 

- اگر منبع مورد نظر کتاب است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل نشر (:)  ناشر (;) سال انتشار (.)  p(.) شماره صفحات (.). مثال:

نمونه انگلیسی:

Romenes GJ. Cunningham’s manual. 15th ed. New York, NY: Oxford Univ Press; 1987.

نمونه فارسی:

Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran, Iran: Eshtiagh Publication; 2000. p. 558. [In Persian].

- اگر منبع مورد نظر فصلی از کتاب است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده آن فصل. عنوان فصل مورد نظر. در: نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک تدوین کننده‌ی کتاب. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر؛ سال انتشار. p. صفحات. مثال:

Bodly L, Bailey Jr. Urinary tract infection. In: Tailor R, editor. Family medicine. 6th ed. New York, NY: Springer; 2003. p. 807-13.

- منابع به صورت پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان پایان‌نامه (فاصله) [مقطع پایان‌نامه] (.) نام شهر، کشور (:) نام دانشکده (،) نام دانشگاه (;)
سال انتشار

- منابع به صورت الکترونیکی- مجله الکترونیکی روی اینترنت

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان مقاله (.) نام اختصاری مجله الکترونیکی (فاصله)) [online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها] (.) [روز، ماه و سال دسترسی(;) [cited  Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال:

Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphology of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Online] 2004; 5: [3 Screens] [cited 2006 Nov 13]; Available from: http://www.jida.syllabapress.com/abstractsijda5.shtml

-منابع به صورت صفحه وب

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده [یا شرح پدیدآور] (.) عنوان (.) سال نشر در صورت دسترسی (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها]
[روز، ماه و سال دسترسی(;) [cited  Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال:

Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser. [2 screens] [cited 2006 Nov 26]. Available from: www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html

 

هزینه انتشارمقاله :

انتشار مقاله در این هفته نامه مستلزم پرداخت هزینه است. 

 بعد از بارگذاری دست نوشته در وب سایت این مجله، دست نوشته ها توسط سردبیر مجله از لحاظ: موضوعی (نوآوری برای خوانندگان) و ساختاری و رعایت بخش های اصلی دست نوشته (طبق راهنمای نویسندگان این مجله) مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در صورت تایید اولیه دست نوشته توسط سردبیر، هزینه کل انتشار دست نوشته همراه با هزینه ساب میشن، محاسبه و از طریق پست الکترونیک به نویسنده مسئول (نویسنده پاسخگو) دست نوشته اعلام می گردد. جدول آخرین مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای هزینه انتشار دست نوشته ها در مجله دانشکده پزشکی در زیر آمده است.

نکات مهم:

- طبق مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هزینه ساب میشن، 50% هزینه کل انتشار دست نوشته طبق جدول زیر می باشد: (مثلا 4500000 ریال  برای دست نوشته های پژوهشی اصیل، مروری ) می باشد.

- شروع فرآیند بررسی صرفاً منوط به پرداخت هزینه کارشناسی و ثبت فیش پرداختی در سایت مجله خواهد بود.

- پرداخت هزینه ساب میشن، فقط برای شروع و انجام فرآیند بررسی می‌باشد و تعهدی برای پذیرش دست نوشته ایجاد نمی‌کند.

- عدم پرداخت هزینه کارشناسی دست نوشته در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه فرایند کارشناسی محسوب می شود

- وجوه واریز شده اولیه جهت کارشناسی دست نوشته (هزینه ساب میشن) حتی در صورت رد دست نوشته، غیرقابل برگشت می‌باشد.

 

جدول نحوه محاسبه هزینه‌های دریافتی برای انتشار دست نوشته ها در مجله دانشکده پزشکی اصفهان

نوع دست نوشته

تعداد کلمات مجاز

 

هزینه چاپ (ریال)

توضیحات

پژوهشی اصیل

2500

9000000

در صورتی که تعداد کلمات دست نوشته از سقف مجاز بیشتر باشد در قبال هر 500 کلمه اضافی، مبلغ 100 هزار تومان به هزینه دست نوشته اضافه میشود

مروری

7000

9000000

پژوهشی اصیل (مطالعات کیفی)

3000

5000000

گزارش مورد

1000

2500000

کوتاه

1000

2500000

نامه به سردبیر

500

رایگان

 

برای محاسبه هزینه دست نوشته، تعداد کل کلمات دست نوشته شامل: کلمات متن اصلی دست نوشته و منابع می گردد. (بدون در نظر گرفتن کلمات  چکیده فارسی و انگلیسی، تا 4 جدول و 2 تصویر).

به ازای هر نمودار یا تصویر اضافی، تعداد 300 کلمه به تعداد کلمات دست نوشته اضافه می‌گردد.

در صورت کاهش حجم دست نوشته در طول فرایند کارشناسی، هزینه انتشار دست نوشته، کاهش می یابد

در صورت پذیرش نهایی دست نوشته، هزینه باقیمانده به عنوان هزینه انتشار دریافت خواهد شد.

فیش پرداختی  باید بنام نویسنده مسئول باشد.

فیش پرداختی با کیفیت مطلوب اسکن شده و همزمان با بارگذاری دست نوشته، آپلود گردد.

 

شماره حساب مجله

شماره شناسه

شماره شبا

نام صاحب حساب

4975761007

841130000000002

580120000000004975761007

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

فرآیند مرور دقیق (Peer review):

تمام دست نوشته ها توسط داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار میگیرد. نویسنده مسؤول در کوتاهترین زمان در جریان تصمیم سردبیر در مورد رد، قبول یا اصلاحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. در صورت پذیرش دست نوشته برای چاپ توسط سردبیر مجله، نامه پذیرش از طریق ایمیل برای نویسنده مسؤول ارسال می شود. بعد از دریافت هزینه پذیرش دست نوشته ، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
- هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.
- مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارایه شده در مقاله بر عهدهی نویسنده یا نویسندگان است.

 

- نمونه‌خوانی (Proofreading):

بعد از تایید دست نوشته توسط داوران، دبیر و سردبیر مجله، یک نسخه از دست نوشته، پیش از چاپ ، جهت بر طرف کردن اشکالات احتمالی بخصوص اشکالات احتمالی در Affiliation نویسندگان، برای نویسنده مسئول ارسال می‌گردد که لازم است در کوتاه‌ترین زمان، تغییرات مورد نظر مجله را انجام داده، از طریق وب‌سایت مجله ، ارسال نماید. در این مرحله، نویسندگان محترم نمی توانند بدون اجازه شورای سردبیری مجله، تغییراتی در جملات متن تایید شده نهائی دست نوشته، اعمال نمایند.

- پس از انتشار، نسخه ای برای نویسنده مسؤول ارسال نخواهد شد و شماره های مجله از طریق سایت برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی می‌‌باشد.

 

      حق نسخه برداری (Copyright):

تمامی محتویات مجله دانشکده پزشکی اصفهان تحت قانون حق نسخه برداری بین المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیر
تجاری در اختیار افراد قرار می گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.

این راهنمای در تاریخ 1402/12/9 به روز رسانی شد .

 

 

مجله دانشکده پزشکی اصفهان