اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی :

مجله دانشکده پزشکی اصفهان در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته‌ها از قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌کند. همچنین این مجله از دستورالعمل یکسان‌سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران، پیروی می‌نماید. مطالعاتی که بر روی نمونه‌های انسانی یا حیوانی انجام شده‌اند باید با معاهده هلسینکی همخوانی داشته باشند.

ملاحظات اخلاقی مقاله باید در بخش روش‌ها نوشته شوند . اخذ رضایت‌نامه از کلیه‌ی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه ضروری است و در مورد کودکان و افراد تحت تکفل باید از ولی قانونی آنها اخذ شود. ذکر منبع تأیید کننده‌ی ملاحظات اخلاقی مطالعه لازم است. هنگام استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ذکر رعایت و مقررات استاندارد مربوط لازم است.

سیاست مجله دانشکده پزشکی در خصوص نحوه برخورد با تخلفات پژوهشی و نشر :

رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی عبارتند از : سابمیت همزمان مقاله در دو مجله یا بیشتر( مجلات داخلی یا خارجی ) ، نداشتن کد اخلاق در پژوهش ، نداشتن کد کارآزمایی بالینی ، استفاده از کدهای اخلاق و کارآزمایی بالینی سایر پژوهشها در مقالاتی که منتج از پژوهش مذکور نبوده و یا نویسنده مسئول پژوهش در این خصوص مطلع نباشد ، تغییر اسامی گروه نویسندگان پس از سابمیت مقاله و ...

در صورت مواجهه با رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی ، مجله با ارسال گزارش و استعلام از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دستنوشته های واصله تصمیم گیری خواهد نمود .