اثر ملاتونین در کاهش میزان چسبندگی پس از عمل جراحی شاخ رحم در یک مطالعه‌ی تجربی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دستیار گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دامپزشک، مسؤول لانه‌ی حیوانات مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد

چکیده

مقدمه:   چسبندگی پس از عمل جراحی یک مشکل بالینی مهم است و باعث عوارضی مانند انسداد روده، نازایی، ‌درد مزمن لگن و مشکل شدن جراحی بعدی و گاهی نیز منجر به عمل جراحی مجدد می‌شود. هدف ما در این مطالعه، بررسی استفاده از ملاتونین به عنوان ماده ضد رادیکال‌های آزاد در کاهش چسبندگی بعد از عمل جراحی بود. روش‌ها: تعداد 39 موش به طور تصادفی به سه گروه به تعداد مساوی تقسیم شدند. یک گروه ملاتونین را به صورت داخل پریتونئال (IP) در حین عمل جراحی و گروه دیگر به صورت زیر جلدی (SC)، نیم ساعت قبل از عمل جراحی دریافت کردند؛ گروه سوم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. همه‌ی موش ها به طور یکسان تحت عمل جراحی، شامل آسیب به پریتوئن شاخ‌های رحم قرار گرفتند. پس از 2 هفته همه‌ی موش‌ها بار دیگر لاپاراتومی شده، میزان چسبندگی توسط فردی که از نوع مداخله‌ی انجام شده اطلاع نداشت، درجه‌بندی شد. یافته‌ها: میزان چسبندگی در گروه‌های IP و SC نسبت به گروه شاهد طور معنی‌داری کاهش یافت. میانگین درجه‌ی چسبندگی در گروه IP برابر 57/1، در گروه SC به میزان 34/1 و در گروه شاهد 42/2 بود (01/0p

عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin in the Prevention of Post-operative Adhesion Formation in an Experimental Study

نویسندگان [English]

  • Minoo Movahedi 1
  • Maryam Hajhashemy 2
  • Shahriar Adibi 3
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Assistant of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
3 Veterinarian, Torabi Nejad Research center, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Post operative adhesion formation is a very important clinical problem because of its complications such as pain, bowel obstruction, infertility and subsequent intra-operative complications. We aimed to investigate the effects of melatonin (ME), as an agent acting against free radicals, on the prevention of adhesion formation. Background: A number of 39 rats were randomly assigned into three groups of equal number. Serosal injury was created using a standard technique, one group received a single dose of intraperitoneal (IP) ME immediately after injury; a single dose of subcutaneous (SC) ME was given to the second group 30 minutes prior to surgery; but the control group did not received ME. All animals were re-operated 2 weeks after the surgery and the adhesion scores were determined by an examiner blinded to the under experiment groups. Methods: The total score of adhesion reduced significantly in IP and SC groups in comparison to controls (p