کلیدواژه‌ها = ژن
توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان

دوره 40، شماره 695، آذر و دی 1401، صفحه 924-930

10.48305/jims.v40.i695.0924

لیلا دلفی فلاح؛ مریم مهدی ساسان؛ زهرا شاه پوری ارانی؛ مهین برات‌وند؛ هاشم کاظمی


بررسی فراوانی ژن‌های پلاسمیدی مقاومت به کینولون qepA و aac(6')-Ib-cr در جدایه‌های Klebsiella Pneumoniae بیماران مبتلا به عفونت ادراری در یزد

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1579-1586

10.22122/jims.v35i454.7726

گلنار ایزدی؛ هنگامه زندی؛ امین دهقان بنادکوکی؛ سحر السادات عمادی؛ محمود وکیلی؛ اکرم آستانی