کلیدواژه‌ها = گلوکز
تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق

دوره 40، شماره 694، آذر و دی 1401، صفحه 908-916

10.48305/jims.v40.i694.0908

امیر شکیب؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف؛ جواد وکیلی


عملکرد آندوکرینی استخوان، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران کم‌ تحرک پس از 4 هفته تمرین پلایومتریک با شدت بالا

دوره 38، شماره 594، آذر و دی 1399، صفحه 728-735

10.22122/jims.v38i594.13407

فاطمه فخری؛ اکرم آهنگرپور؛ عبدالحمید حبیبی؛ علی‌اکبر علی‌زاده؛ سمیه فخری


اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1505-1512

امید آقاداودی؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ سعید پورصیرفی