نویسنده = احمدرضا اخوت
عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان