راهنمای پرداخت هزینه

هزینه‌ی انتشارمقاله:

 

- سابمیت مقاله هیچ هزینه‌ای ندارد.

- در صورت تأیید اولیه‌‌ی مقاله توسط سردبیر، هزینه‌ی مقاله محاسبه و از طریق پست الکترونیک به نویسنده‌ی مسؤول مقاله اعلام می‌گردد.

نکته مهم: وجوه واریز شده جهت کارشناسی مقاله غیرقابل برگشت می‌باشد.

 

  • برای محاسبه‌ی هزینه‌ی مقاله، تعداد کل کلمات مقاله شامل متن اصلی، منابع و جداول (بدون در نظر گرفتن چکیده‌ی فارسی و انگلیسی) باهم جمع می‌گردد.
  • به ازای هر نمودار یا تصویر، تعداد 300 کلمه به تعداد کلمات مقاله اضافه می‌گردد.
  • در صورت کاهش حجم مقاله در طول فرایند کارشناسی، هزینه‌ی مقاله کاهش می‌یابد.
  • در صورت پذیرش نهایی مقاله، هزینه‌ی نهایی چاپ مقاله به عنوان هزینه‌ی انتشار دریافت خواهد شد.
  • فیش پرداختی باید بنام نویسنده‌ی مسؤول باشد.
  • فیش پرداختی با کیفیت مطلوب اسکن شده و روی وب‌سایت مجله آپلود گردد.

 برای پرداخت کلیک نمایید