اهداف و چشم انداز

مجله دانشکده پزشکی اصفهان به صورت هفته نامه و تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می شود. این مجله مقالات اصیل و پژوهشی، مروری، مقالات کوتاه، مقالات دارای امتیاز بازآموزی و نامه به سردبیر را منتشر می نماید و همچنین فیلمهای آموزشی تهیه شده توسط محققین را بر روی وب سایت مجله قرار می دهد