مجله دانشکده پزشکی اصفهان به صورت هفته‌نامه و تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌شود. این مجله مقالات اصیل و پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر را منتشر می‌نماید .

 

 

شماره جاری: دوره 41، شماره 712، فروردین و اردیبهشت 1402 (هفته 4 اردیبهشت) 

مقایسه‌ی تأثیر وانکومایسین و سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم پس از جراحی کرانیوتومی الکتیو

صفحه 180-187

10.48305/jims.v41.i712.0180

رسول محمدی؛ مسیح صبوری؛ همایون تابش؛ مهدی شفیعی؛ لیلی دهقانی؛ علیرضا قائد امینی؛ حسین قائدامینی


«استیگما» چالش جدید در محیط بالینی در طول شیوع COVID-19: تجربیات کادر پزشکی

صفحه 188-195

10.48305/jims.v41.i712.0188

لیلی یکه فلاح؛ پیمان نامدار؛ نرگس حسینی؛ کمال ابراهیمی؛ ساره محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر سردبیر افتخاری اعضای هیات تحریریه
دکتر محمد رضا اخلاقی دکتر علی اخوان دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر فرامرز اسماعیل بیگی دکتر احمد اسماعیل‌زاده دکتر شاهین امامی دکتر بابک امرا دکتر رضا امین دکتر فریبا ایرجی دکتر کن باست دکتر رضا باقریان سرارودی دکتر مجید برکتین دکتر فرزین پور فرزاد دکتر مسعود پورمقدس دکتر احمد چیت‌ساز دکتر علی حکمت نیا دکتر سید مرتضی حیدری دکتر مجید خیرالهی دکتر بهناز خانی دکتر مریم راداحمدی دکتر حسن رزمجو دکتر رضا روزبهانی دکتر مسعود سهیلیان دکتر محمدرضا شریفی دکتر منصور شعله‌ور دکتر رسول صالحی دکتر مسیح صبوری دکتر محمدرضا صفوی دکتر خسرو عادلی دکتر سعید عندلیب جرتانی دکتر زیبا فرج‌زادگان دکتر جعفر گلشاهی دکتر عزیز گهری دکتر پروین محزونی سید مهدی مدرس زاده دکتر محمد مردانی دکتر عطیه مغیثی دکتر مرجان منصوریان دکتر محمدرضا نوربخش دکتر مصطفی هاشمی

دوره انتشار
هفته نامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان