مجله دانشکده پزشکی اصفهان به صورت هفته‌نامه و تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌شود. این مجله مقالات اصیل و پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر را منتشر می‌نماید .

 

 

شماره جاری: دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402 (هفته 1 خرداد) 

سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر سردبیر افتخاری اعضای هیات تحریریه
دکتر محمد رضا اخلاقی دکتر علی اخوان دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر فرامرز اسماعیل بیگی دکتر احمد اسماعیل‌زاده دکتر شاهین امامی دکتر بابک امرا دکتر رضا امین دکتر فریبا ایرجی دکتر کن باست دکتر رضا باقریان سرارودی دکتر مجید برکتین دکتر فرزین پور فرزاد دکتر مسعود پورمقدس دکتر احمد چیت‌ساز دکتر علی حکمت نیا دکتر سید مرتضی حیدری دکتر مجید خیرالهی دکتر بهناز خانی دکتر مریم راداحمدی دکتر حسن رزمجو دکتر رضا روزبهانی دکتر مسعود سهیلیان دکتر محمدرضا شریفی دکتر منصور شعله‌ور دکتر رسول صالحی دکتر مسیح صبوری دکتر محمدرضا صفوی دکتر خسرو عادلی دکتر سعید عندلیب جرتانی دکتر زیبا فرج‌زادگان دکتر جعفر گلشاهی دکتر عزیز گهری دکتر پروین محزونی سید مهدی مدرس زاده دکتر محمد مردانی دکتر عطیه مغیثی دکتر مرجان منصوریان دکتر محمدرضا نوربخش دکتر مصطفی هاشمی

دوره انتشار
هفته نامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان