درباره نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید مرتضی حیدری

سردبیر افتخاری: دکتر رویا کلیشادی

سردبیر: دکتر آذر برادران

مدیر اجرایی: دکتر مرجان زارعیان

مسوول دفتر : بنت الهدی حیدری

نوع مجله: علمی-پژوهشی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ناشر همکار: موسسه آرمان پژوه حکیم