درباره نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید مرتضی حیدری

سردبیر افتخاری: دکتر رویا کلیشادی

سردبیر: دکتر رضا خدیوی

مسوول دفتر: دکتر مرجان زارعیان

کارشناس مجله : بنت الهدی حیدری

نوع مجله: علمی-پژوهشی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان