نویسنده = سید مرتضی هاشمی
موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1084-1087

نظام الدین برجیس؛ سید مرتضی هاشمی؛ محمد حسین صانعی؛ حمید رضا قاسمی بصیر


عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان


فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

نظام الدین برجیس؛ عبدالرضا نخعی؛ علی اصغر نریمانی؛ زهرا دانش شهرکی؛ سید مرتضی هاشمی