نویسنده = بهرام چهاردولی
بررسی میزان شیوع موتاسیون‌های ژن c-MPL و F617V2Jak در بیماران ایرانی با اختلالات میلوپرولیفراتیو فیلادلفیا منفی و ارتباط آن با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1487-1495

عباس قوطاسلو؛ فاطمه نادعلی؛ بهرام چهاردولی؛ علی قاسمی؛ صادق عباسیان؛ کاظم غفاری؛ شهربانو رستمی


بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

فاطمه نادعلی؛ شیرین فردوسی؛ ناهید عین الهی؛ اسداله موسوی؛ بهرام چهاردولی؛ غلام رضا توگه؛ کامران علی مقدم؛ اردشیر قوام زاده؛ حمید اله غفاری