نویسنده = کامران علی مقدم
بررسی بیان ژن Programmed cell death 4 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 867-875

مجتبی علی‌اکبر پورانزاب؛ شهربانو رستمی؛ کامران علی مقدم؛ فاطمه نادعلی


بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

فاطمه نادعلی؛ شیرین فردوسی؛ ناهید عین الهی؛ اسداله موسوی؛ بهرام چهاردولی؛ غلام رضا توگه؛ کامران علی مقدم؛ اردشیر قوام زاده؛ حمید اله غفاری