نویسنده = نوروز دلیرژ
اثر آتورواستاتین در درمان آنسفالومیلیت تجربی خودایمن و نقش آن در پاسخ لنفوسیت‌های T کمکی

دوره 30، شماره 188، خرداد و تیر 1391

سید میثم ابطحی فروشانی؛ نوروز دلیرژ؛ رحیم حب نقی؛ قاسم مسیبی


تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ

دوره 29، شماره 170، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2633-2643

کیکاوس غلامی؛ وحید نجاتی؛ نوروز دلیرژ؛ معصومه اسدی؛ میثم گنجی بخش