نویسنده = ویکتوریا عمرانی‌فرد
تأثیر بحران همه‌گیری کرونا ویروس بر سالمندان: یک مطالعه‌ی مروری

دوره 39، شماره 622، 1400، صفحه 292-302

10.22122/jims.v39i622.13429

توکل خانی‌زاده؛ ویکتوریا عمرانی‌فرد؛ صیاد خانی‌زاده


ارزیابی اثر ترکیب سه‌گانه‌ی عسل، زعفران و سعد کوفی بر عملکرد ذهنی دانشجویان: یک مطالعه‌ی آزمایشی

دوره 37، شماره 518، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 205-213

10.22122/jims.v37i518.10799

شهلا آکوچکیان؛ ویکتوریا عمرانی فرد؛ فاطمه رجبی؛ هاجر براتیان؛ نفیسه شکری مشهدی؛ رویا مظفری


بررسی ارتباط تبعیت از درمان با افسردگی، اضطراب و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران پیوند کلیه

دوره 34، شماره 409، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1430-1438

ویکتوریا عمرانی‌فرد؛ امراله ابراهیمی؛ تیسیر بسطی؛ محمدرضا شعربافچی؛ شهرام سجادیه؛ مژگان مرتضوی