نویسنده = صادق عباسیان
اختلال در مسیر پیام‌رسانی Wnt از طریق متیلاسیون ژن‌های 1WIF و 1DKK در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد در زمان تشخیص بیماری

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1757-1766

علی قاسمی؛ محسن محمدی؛ عباس قوطاسلو؛ کاظم غفاری؛ صادق عباسیان


بررسی میزان شیوع موتاسیون‌های ژن c-MPL و F617V2Jak در بیماران ایرانی با اختلالات میلوپرولیفراتیو فیلادلفیا منفی و ارتباط آن با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1487-1495

عباس قوطاسلو؛ فاطمه نادعلی؛ بهرام چهاردولی؛ علی قاسمی؛ صادق عباسیان؛ کاظم غفاری؛ شهربانو رستمی


بررسی وضعیت متیلاسیون ژن‌های 1SFRP و 2SFRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد در زمان تشخیص

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 702-711

علی قاسمی؛ شهربانو رستمی؛ نسرین علیزاد قندفروش؛ عباس قوطاسلو؛ صادق عباسیان