نویسنده = کامران قائدی
ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2407-2416

سید مرتضی جوادی‌راد؛ زهره حجتی؛ کامران قائدی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ بهزاد عباسی


کلون و بیان مولکولی ژن رتپلاز در سلول‌های باکتری اشریشیا کولی با استفاده از پروموتر tac

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1911-1918

صفیه آقاعبداللهیان؛ محمد ربانی؛ کامران قائدی؛ حمید میر محمد صادقی