نویسنده = حسین ربانی
تبدیل خطی محلی بین لیدهای Frank (XYZ) سیگنال وکتورکاردیوگرام و سیگنال الکتروکاردیوگرام 12 کاناله

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1557-1566

نیلوفر صالح‌پور؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی؛ محدثه بهجتی


بررسی عدم تقارن ضخامت لایه‌ی فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از دستگاه OCT

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1185-1193

طاهره محمودی؛ راحله کافیه؛ حسین ربانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ محمدرضا اخلاقی؛ خاطره اربابیان؛ محمد احمدی


تشخیص تشنج در کودکان مبتنی بر مدل‌سازی الکتروانسفاگرافی با مدل فرآیند گوسی

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 985-996

زهرا امینی؛ حسین ربانی


استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3211-3220

شهروز گشمرد؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی