نویسنده = داریوش شکری
مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 410-428

داریوش شکری؛ محمد ربانی خوراسگانی


جداسازی و شناسایی سویه‌های انتروباکتریاسه تولید کننده آنزیم کارباپنماز KPC و تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1247-1256

داریوش شکری؛ سینا مباشری‌زاده؛ معصومه نوروزی باروق؛ مجید یاران


جدا سازی و خالص ‌سازی یک باکتریوسین مقاوم به اشعه‌ی ماورای بنفش از سویه‌یDSH20 انتروکوک فاسیوم دارای اثر ضد باکتری لیستریا منوسیتوژنز

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 649-660

داریوش شکری؛ سعیده زاغیان؛ حسین فاضلی؛ سینا مباشری‌زاده؛ بهروز عطایی