نویسنده = کیانا شاهزمانی
بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید در ایجاد التهاب و بروز آلزایمر در مغز موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار

دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394، صفحه 1701-1709

مرتضی نظری سرنجه؛ شهربانو عریان؛ کیانا شاهزمانی


بررسی اثر تزریق درون صفاقی لیپوپلی‌ساکارید (LPS) بر فرایندهای آپوپتوز، حافظه و ایجاد آلزایمر در هیپوکمپ موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار در یک روش وابسته به زمان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 650-659

شهربانو عریان؛ مرتضی نظری سرنجه؛ مسعود باقرپور زارچی؛ فریبا خداقلی؛ محمد نبیونی؛ کیانا شاهزمانی