نویسنده = پریا علی‌پور
تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس‌های DFNB40 و DFNB48 در خانواده‌هایی با ناشنوایی غیر سندرمی مغلوب اتوزومی از استان‌های غربی کشور

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 214-220

اعظم پوراحمدیان؛ محمدامین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ پریا علی‌پور؛ نجمه فتاحی؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد

دوره 33، شماره 346، مهر و آبان 1394، صفحه 1308-1317

پریا علی‌پور؛ محمد امین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ نجمه فتاحی؛ اعظم پوراحمدیان؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری