نویسنده = مریم ملکی
مقایسه‌ی طرح درمان‌های مختلف در رادیوتراپی Hodgkin با درگیری گردن و مدیاستن به روش میدان‌های موازی- مخالف

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 381-386

محمدباقر توکلی؛ مریم ملکی؛ علی اخوان؛ علیرضا عموحیدری؛ ایرج عابدی؛ طاهره حدیثی‌نیا


مقایسه‌ی توزیع دز در طرح درمان‌های دو و چهار فیلدی با انرژی‌های 6 و 18 مگاولتاژ در بیماران دارای لنفوم هوچکین با درگیری مدیاستن

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 991-997

محمد باقر توکلی؛ مریم ملکی؛ علی اخوان؛ علیرضا عموحیدری؛ طاهره حدیثی‌نیا؛ رشا خواجویی فرد