نویسنده = حمید گله داری
بررسی اثر کروسین بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 903-909

10.22122/jims.v37i537.12190

نوشین دلفان؛ حمید گله‌داری؛ علیرضا ملایری


بررسی اثر 3-او-استیل-بتا-بوسولیک اسید بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 125-131

10.22122/jims.v37i516.11353

آتوسا حفیظی؛ سعیدرضا خاتمی؛ حمید گله داری


بررسی اثر سیالیک اسید بر رشد و بقای سلول‌های آستروسیت موشی و آستروگلیای انسانی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 264-269

10.22122/jims.v36i472.9566

مریم چراغ‌زاده؛ شیرین عزیزی‌دوست؛ زهرا ناظری؛ صادق صارمی؛ حمید گله‌داری؛ علیرضا خیراله


بررسی غلظت‌های مختلف پلاسمای غنی از پلاکت بر تمایز استئوبلاستی سلول‌های استرومای مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 36، شماره 466، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 56-63

10.22122/jims.v36i466.9039

مریم چراغ‌زاده؛ علیرضا خیراله؛ هنا حنایی اهواز؛ حمید گله‌داری