نویسنده = امیررضا سجادیه خواجویی
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود

دوره 40، شماره 696، آذر و دی 1401، صفحه 957-965

10.48305/jims.v40.i696.0957

اعظم مولادوست؛ شیدا جبل عاملی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ صدیقه فرضی