نویسنده = مهدی قادری
بررسی مولکولی فراوانی ژن‌های اگزوتوکسین A و آلژینات در ایزوله‌های Pseudomonas Aeruginosa جدا شده از نمونه‌های زخم سوختگی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1537-1543

سید حمیدرضا مرتضوی؛ مهدی قادری؛ میترا همتی؛ سیاوش وزیری؛ محسن عزیزی؛ مهسا کاشف؛ کمال احمدی


بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1381-1388

فاطمه امینی؛ حسن علی کریم پور؛ سیاوش وزیری؛ مهدی قادری؛ سعید محمدی؛ محسن عزیزی