نویسنده = میترا همتی
فراوانی ژن‌های blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در ایزوله‌های Escherichia Coli جدا شده از نمونه‌های ادراری کودکان در کرمانشاه

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 551-557

غلامرضا یوسفی فتمه‌سری؛ میترا همتی؛ سیدحمیدرضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ محسن عزیزی؛ میثاق اعتمادی مجد؛ لیلی دولتی؛ کمال احمدی


بررسی مولکولی فراوانی ژن‌های اگزوتوکسین A و آلژینات در ایزوله‌های Pseudomonas Aeruginosa جدا شده از نمونه‌های زخم سوختگی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1537-1543

سید حمیدرضا مرتضوی؛ مهدی قادری؛ میترا همتی؛ سیاوش وزیری؛ محسن عزیزی؛ مهسا کاشف؛ کمال احمدی