نویسنده = علی حسینی شریف‌آباد
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ

دوره 40، شماره 672، خرداد و تیر 1401، صفحه 356-362

10.48305/jims.v40.i672.0356

محمد اتابک؛ علی حسینی شریف آباد؛ حسن صدرایی؛ عادل محمدعلی پور


بررسی اثر تجویز آسپیرین بر آسیب‌های فیبروتیک و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز بلئومایسین در بافت ریه‌ی Rat

دوره 39، شماره 631، 1400، صفحه 475-483

10.22122/jims.v39i631.14178

فاطمه آقاکثیری؛ عادل محمد علیپور؛ علی حسینی شریف‌آباد؛ محمد هاشم‌نیا