نویسنده = سید علی امامی
بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 406-411

مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ امیر رضا شکرانی


بررسی اثر آگاهی‌بخشی به بیماران، پیش از عمل جراحی Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) بر شدت درد و اضطراب بعد از عمل جراحی

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 428-433

مهرداد محمدی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ سعیده بحرانی