نویسنده = سید تقی هاشمی
مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 231-239

10.48305/jims.v40.i667.0231

بابک علی کیایی؛ سعید عباسی؛ نرگس خطیب؛ سید تقی هاشمی؛ حسین محجوبی پور


مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی

دوره 40، شماره 659، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 48-54

10.48305/jims.2022.16288

مهرداد مسعودی فر؛ مینا فروغی؛ سید تقی هاشمی


استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 38، شماره 574، خرداد و تیر 1399، صفحه 303-309

10.22122/jims.v38i574.12528

نسرین مسائلی؛ حمید طالب‌زاده؛ سید تقی هاشمی؛ محمدرضا مراثی


ارزیابی پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران بستری به علت جراحی‌های اعصاب

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 73-79

10.22122/jims.v37i515.10922

علی حاجی غلامی سریزدی؛ سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ وحید طاهرپور


بررسی شدت درد در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اساس معیار Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1505-1510

10.22122/jims.v36i507.10760

سعید عباسی؛ پرویز کاشفی؛ سید تقی هاشمی؛ محمد فرید مسائلی


بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 372-378

10.22122/jims.v36i475.9813

خسرو‌ نقیبی؛ مهرنوش دودانگه؛ سید تقی هاشمی؛ داریوش مرادی فارسانی


مقایسه‌ی تأثیر دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین با دهان‌شویه‌ی Stop-Snoring در پیش‌گیری از پنومونی مرتبط با دستگاه تهویه‌ی مصنوعی

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 227-232

10.22122/jims.v36i471.9728

سیدتقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ محمدعلی فلاح مدواری؛ فاطمه کریمی؛ ابوالفضل فلاح مدواری


بررسی ارتباط شاخص‌‌های گازهای خون شریانی با شاخص‌های گازهای ترشحات بزاق در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1088-1093

سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فروغ امیدی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر سلنیوم دز بالا بر حداکثر فشار عضلات دمی در بیماران بدحال دریافت کننده‌ی خون بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 186-192

بابک علی کیایی؛ سمانه کرمی؛ سید تقی هاشمی؛ سارا موسوی