نویسنده = عباس ساروخانی
بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخم‌های ناشی از واریس پا

دوره 38، شماره 568، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 165-171

10.22122/jims.v38i568.12664

عباس ساروخانی؛ سید وحید سیدطبایی


بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت‌گذاری در کاهش بروز عفونت بیماران تحت همودیالیز

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 358-365

10.22122/jims.v36i475.9851

فرشته سلیمی؛ عباس ساروخانی؛ مریم سیاهپوش؛ رضا خدیوی