نویسنده = اکبر عبدی‌سرای
سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تری‌بورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن

دوره 37، شماره 517، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 154-160

10.22122/jims.v37i517.11447

پروین کاویانی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اکبر عبدی‌سرای؛ جمشید خورسندی