کلیدواژه‌ها = چشم
بررسی آستیگماتیسم قرنیه‌ی قدامی، خلفی و کل در افراد طبیعی

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1382-1388

رضا درخشان؛ محمد قاسمی برومند؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبائی؛ محدثه محمدی نیا


نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1943-1952

شاهین روحی؛ حسین صالحی؛ نوشین امیرپور


بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی