کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
تأثیر برنامه‌ی آموزشی مهارت کنترل خشم بر زنان در معرض خشونت خانگی: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 119-124

10.22122/jims.v37i516.11200

سید احمد محمودیان؛ پرستو گلشیری؛ سیده مینو جوانمرد؛ ناهید گرامیان؛ شهره اخوان طاهری


بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر صمیمیت زناشویی زوجین نابارور دارای خشونت خانگی

دوره 34، شماره 402، آذر و دی 1395، صفحه 1187-1196

محبوبه پورحیدری؛ فاطمه علیجانی؛ سید شاهرخ آقایان؛ افسانه کرامت؛ سیده زهرا معصومی؛ زهره اسدی