کلیدواژه‌ها = ناشتایی
ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 758-763

10.22122/jims.v38i595.13243

کوکب بصیری مقدم؛ فاطمه حسینی‌ مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ علی غلامزاده کافی؛ حوریه محیاپور؛ مریم مرادی