کلیدواژه‌ها = طلا
تأثیر تابش امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات طلا بر میزان کولونی‎زایی سلول‎های ‎همسایه A375 و MCF-7

دوره 39، شماره 641، آذر و دی 1400، صفحه 688-695

10.22122/jims.v39i641.14456

معصومه رضایی؛ رقیه کامران سامانی؛ سید حسین حجازی؛ احمد شانئی


ارزیابی تأثیر پارامترهای تابش امواج فراصوت بر روی تخریب سلول‌های 4T1 در حضور نانوذرات طلا

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 524-529

10.22122/jims.v36i479.10334

احمد شانئی؛ محمدرضا سلامت؛ حسین حجازی؛ مرضیه میرزائیان