کلیدواژه‌ها = وانکومایسین
مقایسه‌ی تأثیر وانکومایسین و سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم پس از جراحی کرانیوتومی الکتیو

دوره 41، شماره 712، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 180-187

10.48305/jims.v41.i712.0180

رسول محمدی؛ مسیح صبوری؛ همایون تابش؛ مهدی شفیعی؛ لیلی دهقانی؛ علیرضا قائد امینی؛ حسین قائدامینی


ارزیابی تأثیر ویتامین C در پیش‌گیری از سمیت کلیوی ناشی از وانکومایسین: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 37، شماره 542، مهر و آبان 1398، صفحه 1068-1073

10.22122/jims.v37i542.12184

محمدرضا یزدانی؛ رسول سلطانی؛ فرزین خوروش؛ محسن گودرزی؛ شعله یعقوبی