کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
ارزیابی جامع بیوانفورماتیکی بیان ترشحی هورمون رشد انسانی با توالی‌های راهنمای مناسب در Escherichia coli: مطالعه In Silico

دوره 35، شماره 440، مرداد و شهریور 1396، صفحه 890-899

عارف دوزنده جویباری؛ حمید رضا وزیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمد مهدی سوهانی


بررسی بیوانفورماتیک ارتباط اندازه‌ی ژنوم با خصوصیات ژنتیکی و رفتاری باکتری‌های بیماری‌زا

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1824-1831

محمدرضا پورمند؛ زهرا پاکباز؛ عباس رحیمی فروشانی؛ سولماز اوحدیان مقدم