کلیدواژه‌ها = هموگلوبین
ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 1984-1991

حسین عجم زیبد؛ کوکب بصیری مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ نرجس بحری بیناباج؛ الهه رفعت