کلیدواژه‌ها = بتالاکتاماز
بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتامازی AmpC در جدایه‌های Escherichia Coli مولد عفونت ادراری جدا شده از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1394

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1444-1451

علی منصوری؛ اکرم آستانی؛ هنگامه زندی؛ سحرسادات عمادی؛ علیرضا ترکی؛ محمود وکیلی


شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا‌های تولید کننده‌ی بتالاکتاماز و دارای مقاومت چندگانه‌ی آنتی‌بیوتیکی

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1365-1374

حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ پیام کبیری؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا عربستانی