کلیدواژه‌ها = بازتوانی قلبی
آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس


تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 243-252

مهدی کارگرفرد؛ فاطمه بساطی؛ معصومه صادقی؛ رضا روزبهانی؛ الهیار گلابچی