کلیدواژه‌ها = تیروئید
بررسی دز جذبی و محاسبه ریسک بروز سرطان ثانویه تیروئید در رادیوتراپی تمام مغز

دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1590-1594

مهتاب احمدی؛ محمد باقر توکلی؛ علیرضا عموحیدری؛ زهرا علیرضایی


آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 266-272

منصور ثالثی؛ فرشته سلیمی؛ پروین محزونی