کلیدواژه‌ها = فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی
اثر ال-آرژینین، پیش‌ساز نیتریک اکساید و L-NAME، مهارکننده‌ی آنزیم سنتزکننده‌ی نیتریک اکساید، بر رگ‌زایی عروق کرونر در رت‌های طبیعی

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1630-1636

مجید خزاعی؛ محمد امین مشیدی؛ مسعود تیموری؛ شهرزاد عقیلی؛ سعید منتظری؛ روشنک مهدی‌پور؛ فضل الله‌ هاشم زهی؛ حورالسادات هاشمی جزی


آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 312-326

انسیه صالحی؛ فاطمه السادات امجدی؛ مجید خزاعی