کلیدواژه‌ها = پنوموتوراکس
عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1413-1421

زهره بدیعی؛ هادی روانبد؛ صدیقه قائمی؛ علی مهرابی کوشکی؛ آناهیتا قاسمی


گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 947-951

مجتبی احمدی‌نژاد؛ علی رضا آذرگون؛ اصغر عالیه پور؛ سارا والی‌زاده؛ معصومه میثمی