کلیدواژه‌ها = مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان

دوره 40، شماره 685، مهر و آبان 1401، صفحه 654-658

10.48305/jims.v40.i685.0654

شیما سادات فرزانه؛ فاطمه نوروزی؛ حسین فاضلی؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی


بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1532-1541

محمد رضا اله یار ترکمن؛ فاطمه مریم شیخ‌الاسلامی؛ پریسا فرنیا؛ محمد حسن شاه حسینی؛ محدثه مظفری؛ مهدی شمسی؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی