کلیدواژه‌ها = روند
ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397

دوره 40، شماره 691، آذر و دی 1401، صفحه 818-824

10.48305/jims.v40.i691.0818

مهسا حیدری؛ نادر پسته‌چیان؛ صدیقه صابری؛ رضا فدایی


اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران

دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2055-2061

فاطمه کوهی؛ مهشید غنچه؛ حمید صالحی‌نیا


بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1831-1843

شادی بابازاده؛ علیرضا عندلیب؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطبائیان؛ حمید امامی؛ آتوسا ادیبی؛ فریبا طالقانی؛ مژگان اعلم صمیمی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ مهناز رعایایی؛ محسن حسینی