کلیدواژه‌ها = زخم
تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 422-427

سحر سادات عمادی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ مجید ابراهیم‌زاده؛ گلنار ایزدی؛ اکرم استانی


اثر پانسمان هیدروژل پلی‌وینیل پایرولیدون بر بهبود زخم باز در موش صحرایی

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2134-2148

رضا فاضلی ورزنه؛ سید جمال مشتاقیان؛ اردشیر طالبی؛ فریدون عابدینی


بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2073-2078

محمدرضا سید میر؛ حمیدرضا سلطانی؛ هدایت آخوندی میبدی؛ عباس مرشدی؛ سید احسان فخری