کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تأثیر غلظت، دما و حضور پلیمر بر آزادسازی دارو از نانوکامپوزیت‌های مونت موریلونیت- دونپزیل

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 92-103

ناصر توکلی؛ ژاله ورشوساز؛ مطهره عباسی نیکو


بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3221-3231

محسن رادمهر؛ سعید کرباسی؛ مرتضی صادقی؛ سعید نوری خراسانی؛ عباس سعادت