کلیدواژه‌ها = Hepatitis C virus
ارزیابی مقایسه‌ای سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به Hepatitis C Virus (HCV) و افراد سالم

دوره 34، شماره 404، آذر و دی 1395، صفحه 1275-1281

امین سلطانپور؛ پروین Array دهقان؛ محمدهادی شفیق اردستانی؛ عباسعلی عسگری؛ سحر سلطانپور


ساخت و ارزیابی یک سازه‌ی DNA بیان‌کننده‌ی پروتئین Core ویروس هپاتیت C متصل به آنتی‌ژن S ویروس هپاتیت B به عنوان یک کاندید واکسن

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 150-160

مریم یزدانیان؛ آرش معمارنژادیان؛ حسین خان احمد شهرضا؛ حوریه سلیمانجاهی؛ فاطمه متولی؛ فرزین روحوند