کلیدواژه‌ها = لوله‌گذاری تراشه
تأثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون تزریقی، غرغره‌ی کتامین و ترکیب دگزامتازون تزریقی و غرغره‌ی کتامین بر گلو درد و خشونت صدا بعد از خارج کردن لوله‌ی تراشه

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 933-943

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ ارغوان فریبرزی‌فر؛ شهناز بارورز؛ مهناز سلیمانی